Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

oheň

V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000299 vstupuje dnem 24.8. 2023 v 10:37 hod. v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 

o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, na jehož základě pálení do dne 25.8. 2023  24:00 hod. zakazujeme a jeho porušení podléhá sankci. Sledujte portál ČHMÚ.

Doporučení ČHMÚ k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:

V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou

V dob ě zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zejména zakázáno: 

·  rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

·  kouření na místě se zvýšeným nebezpečím vzniku (s výjimkou elektronických cigaret),

·  používání zábavní pyrotechniky,

·  vypouštění „lampionů štěstí“,

·  jízda parní lokomotivy,

·  používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,

·  vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,

·  zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Občané, kteří měli nahlášeno pálení na webu https://paleni.izscr.cz/budou o této situaci vyrozuměni prostřednictvím e-mailu.

Věstník právních předpisů Středočeského kraje částka 4 Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Vytvořeno 24.8.2023 16:46:21 | přečteno 264x | tana
load