Koupě nemovitosti z majetku města nebo její prodeje městu

Popis činnosti

 1. Jak postupovat v případě zájmu o koupi nemovitosti z majetku města nebo její prodej městu
  1. Kdo může žádat o koupi nemovitosti
  2. Co musíte předložit k žádosti
  3. Co musí písemná žádost obsahovat
  4. Kam se se žádostí obrátit
  5. Způsob vyřizování žádosti
  6. Lhůta k vyřízení a opravné prostředky žádosti o koupi nemovitosti
 2. Jak postupovat v případě zájmu o pronájem nebytových prostor
  1. Kdo může žádat o pronájem nebytových prostor
  2. Co musíte předložit k žádosti o pronájem
  3. Co musí žádost o pronájem obsahovat
  4. Kam se žádosti o pronájem obrátit
  5. Způsob vyřizování žádosti o pronájem nebytových prostor
  6. Lhůta k vyřízení a opravné prostředky žádosti o pronájem
 3. Kde získáte bližší informace
 4. Investiční akce města
  1. Kdo podává žádost o zařazení investiční akce
  2. Kam se obrátit se žádostí
  3. Způsob vyřizování žádosti o zařazení investiční akce
  4. Kam se obrátit v případě nejasností
 5. Žádost o byt a činnost bytové komise
  1. Co musí žádost obsahovat
  2. Kam se obrátit se žádostí o byt
  3. Jak pracuje bytová komise

Kdo může žádat

 Žádost o koupi (prodej) nemovitosti může podat každý občan, který dosáhl 18ti let věku a nebyl úředně zbaven svéprávnosti

Co musíte předložit

 Písemnou žádost

Co musí písemná žádost obsahovat

v žádosti musí být uvedeny osobní údaje žadatele, kontaktní adresa, rodné číslo

a)  v případě prodeje nemovitosti:

Uvede cenu, za kterou nabízí prodej nemovitosti, předloží výpis (kopii) listu vlastnictví, nebo nabývací titul, že nabízí nemovitost, která je v jeho vlastnictví

b)  v případě odkoupení:

Popíše podrobně nemovitost (dům či pozemek), o který má zájem a uvede cenu (není nutno), za kterou je ochoten nemovitost odkoupit

Kam se obrátit

Písemná žádost se podává do podatelny městského úřadu, zde je řádně zaevidovaná, opatřená číslem jednacím a následně je předána na odbor správy majetku města a bytového hospodářství

Způsob vyřizování

Odbor správy majetku města a bytového hospodářství předloží žádost na zasedání  rady města. Ta po jejím přezkoumání buď doporučí zastupitelstvu města prodej (koupi) ke schválení, nebo ji s  odůvodněním zamítne.

Odbor správy majetku města a bytového hospodářství vyrozumí žadatele s rozhodnutím městské rady, v případě kladně vyřízené žádosti, prodej (koupě) nemovitosti je tato předložena ke schválení zastupitelstvu města.

Odbor správy majetku města a bytového hospodářství zveřejní tento prodej (koupi) formou záměru a to po dobu 30ti dnů na úřední desce.

Odbor správy majetku města a bytového hospodářství dále zajistí sepsání kupní smlouvy, případné zaměření pozemku (geometrický plán) a znalecký posudek, dále zajistí doručení smlouvy společně s návrhem na vklad do katastru nemovitostí vedený u Katastrálního úřadu v Kolíně.
Po zaregistrování kupní či jiné smlouvy na katastrálním úřadě podá u finančního úřadu přiznání k dani z nemovitosti. 
Tento postup vychází z právní úpravy zákona č. 367/90 Sb. - zákona ČNR ze dne 4.9. 1990 "O obcích".

Lhůty a opravné prostředky

30 kalendářních dnů

Opravný prostředek: není


Pronájem nebytových prostor

Kdo může žádat

Žádost o pronájem nebytových prostor může podat každý občan, který dosáhl 18ti let věku a nebyl úředně zbaven svéprávnosti.

Co musíte předložit

Písemnou žádost

Co musí žádost obsahovat

V žádosti musí být uvedeny osobní údaje žadatele - kontaktní adresa, rodné číslo a kopie živnostenského. listu, týkající se oboru, ve kterém chce v nebytových prostorech podnikat. Uvede nebytový prostor, o který má zájem a případně uvede cenu za pronájem.

Kam se obrátit

Písemná žádost se podává do podatelny městského úřadu, kde je řádně zaevidována a opatřena číslem jednacím a následně je předána na odbor správy majetku města a bytového hospodářství.

Způsob vyřizování žádosti

Odbor správy majetku města a bytového hospodářství předloží tuto žádost městské radě.  Ta žádost po jejím přezkoumání schválí nebo zamítne. 
Odbor správy majetku města a bytového hospodářství písemně vyrozumí žadatele s rozhodnutím rady města. 
V případě schválení zveřejní na úřední desce formou záměru pronájem nebytových prostor a to po dobu 30ti dnů.

Odbor správy majetku města a bytového hospodářství sepíše s novým nájemcem  smlouvu o pronájmu nebytových prostor (na základě zákona č. 116/90 Sb.), která obsahuje: Smluvní strany, předmět nájmu, práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, určí výši nájmu a služeb (vodné stočné, el. energie, odvoz TDO), výši měsíčních splátek a dobu trvání nájemního vztahu s uvedením výpovědní lhůty

Tento postup vychází z právní úpravy zákona č. 367/90 Sb. - zákona ČNR ze dne 4.9. 1990 “ O obcích “

Lhůty a opravné prostředky

30 kalendářních dnů

Opravný prostředek:   není

Kde lze získat bližší informace

Městský úřad v Pečkách 
Odbor správy majetku města
a bytového hospodářství 
Masarykovo náměstí 78
289 11 Pečky


Investiční akce města

Obecně

Odbor správy majetku města a BH v rámci náplně práce svých pracovníků zajišťuje veškeré investiční akce města dle zvláštního jednacího řádu vydaného na základě zákona o obcích č.367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů  a schváleného radou města v Pečkách. Komise pro veřejné zakázky, jejichž členové byli stanoveni na základě rozhodnutí Rady města ze dne 21.12.1998 čj.: 3973/98 jedná v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č.199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doporučuje své rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího uchazeče písemným protokolem radě města ke schválení.

Kdo podává žádost

Žádost o zařazení jím navrhované investiční akce (opravy, rekonstrukce, vestavby apod.) může podat každý občan, který má trvalý pobyt nebo mu bylo uděleno čestné občanství obce a který dosáhl věku 18 let.

Kam se obrátit

Žádost o zařazení investiční akce do rozpočtu města vždy ke schválení rozpočtu na daný rok se podává přibližně do konce roku předešlého na podatelně Městského úřadu, poštou nebo prostřednictvím zastupitelů obce, kde je řádně zaevidována, opatřena číslem jednacím a následně zařazena do seznamu připravovaných akcí ke schválení  zastupitelstvu města.

Způsob vyřízení žádosti

Žádost je zařazena do návrhu rozpočtu, jehož konečnou podobu projednává  zastupitelstvo města nejdříve na svém pracovním zasedání a po té na veřejném zasedání, kde má každý občan města právo se zúčastnit. Když je akce vyřazena z rozpočtu města pro projednávaný rok, může občan žádost podat znovu v příštím roce. Proti rozhodnutí Městského zastupitelstva není odvolání.

Kam se obrátit v případě nejasnosti

Na odbor správy majetku města a bytového hospodářství. Odbor správy majetku a bytového hospodářství sídlí v prvním patře budovy radnice Masarykovo nám. 78.

Vytvořeno 26.5.2015 16:54:21 | přečteno 10953x | Jiří Třísko
load