Přestupky

Kontakty

Adresa: Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky 
Telefon:
 321 785 051 linka 214 
Fax:
 321 785 054 
E-amil:
ludmila.renkova(a)pecky.cz

Obecně

Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

Kdo může podat oznámení o přestupku

Podnět k zahájení řízení o přestupku může podat každý občan České republiky. Podněty mohou být různé. Může jít např. o písemné oznámení státního orgánu, policie, obce, právnické i fyzické osoby (občana, cizince, bezdomovce), o ústní jednání pojaté do úředního záznamu, stížnost, úřední záznam pracovníka o zjištění přestupku a další

Kam

Příslušnému správnímu orgánu t.j. Městskému úřadu v Pečkách, který posoudí, zda takové oznámení je dostatečným podkladem pro zahájení přestupkového řízení. U přestupků, které nebyly oznámeny policií, obrátí se zpravidla přestupkový orgán na příslušný policejní útvar se žádostí o nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků, nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem.

Co potřebujete předložit k podání oznámení přestupku

Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu. Lze jej učinit též telegraficky, takové podání obsahující návrh ve věci, je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do tří dnů.

 Podání se posuzuje podle jeho obsahu. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Způsob vyřizování podnětů občanů

V případě. že správní orgán zjistí, že došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení, věc odloží podle ustanovení § 66 přestupkového zákona.

Jestliže správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku bezodkladně podle zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Požádá-li o to oznamovatel, vyrozumí jej správní orgán do třiceti dnů od oznámení o učiněných opatřeních.

Lhůty k vyřizování přestupků

Zákon číslo 500/2004 Sb., o správním řízení a zákon číslo 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů určují lhůty, ve kterých lze úkon nejpozději provést. Jsou to lhůty zákonné, které nemůže přestupkový orgán ani prodloužit ani zkrátit. S dodržením procesních lhůt spojuje správní řád a přestupkový zákon právní důsledky, proto zmeškání lhůty může mít podstatný vliv na celkový průběh řízení.

Kromě těchto lhůt jsou ještě termíny, které jsou v kompetenci správního orgánu. Používají se především v případech, kdy účastníku řízení je stanoveno v jaké lhůtě má určitý úkon učinit.

Opravný prostředek v přestupkovém řízení

Odvolání je řádný opravný prostředek, který je připuštěn proti rozhodnutí, které dosud není v právní moci. Proti rozhodnutí o přestupku se může odvolat v plném rozsahu obviněný z přestupku. V omezeném rozsahu se může odvolat poškozený a to jen ve věci náhrady škody. Rovněž omezenou možnost odvolání má vlastník zabrané věci. Je-li obviněným mladistvý, může podat odvolání v jeho prospěch i zákonný zástupce a orgán péče o děti.

Odvolání možno podat nejen proti celému rozhodnutí, ale i proti některé části rozhodnutí např. proti odůvodnění.

 Odvolání proti rozhodnutí nutno podat do 15ti dnů ode dne jeho oznámení. Tuto lhůtu nelze zkrátit ani prodloužit. Včas podané odvolání má vždy odkladný účinek, což znamená, že před právní mocí rozhodnutí nelze přikročit k jeho výkonu.

Právní úprava přestupkového řízení

Dle zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád).

Vytvořeno 26.5.2015 16:23:02 | přečteno 2397x | Jiří Třísko
load