Oznámení o vyhlášení konkurzu - ředitel/ka ZUŠ Pečky

znak pecky n

Rada města Pečky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Pečky, okres Kolín, Barákova 700, 289 11 Pečky, s nástupem od 01.01.2023 nebo i dříve dle dohody.

Požadavky pro výkon dané funkce:

 • odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost školských předpisů a školské problematiky,
 • znalost zákoníku práce,
 • organizační, řídící a komunikační schopnosti,
 • občanská a morální bezúhonnost,

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • místo trvalého pobytu,
 • státní příslušnost,
 • datum a podpis uchazeče,
 • kontaktní spojení (telefon, e-mail).

K přihlášce nutno přiložit:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících
 • strukturovaný životopis v českém jazyce,
 • koncepce rozvoje základní umělecké školy (max. 3 stran strojopisu A4) v českém jazyce,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele/ředitelky ne starší 2 měsíců,
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s požadovanými přílohami doručte nejpozději do 30.09.2022 do 15:00 hodin osobně na podatelnu Městského úřadu Pečky, Masarykovo nám. 78, nebo poštou na adresu: Městský úřad Pečky, Masarykovo nám.78, 289 11 Pečky.

Obálku označte slovy: „KONKURZ ZUŠ – neotevírat“.

Přihlášku lze také doručit prostřednictvím datové schránky: 8zwbr8t.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Vytvořeno 19.9.2022 13:01:08 | přečteno 273x | tana
load