OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURZU

znak pecky n

Rada města Pečky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele/ředitelky Mateřská škola MAŠINKA Pečky, Třída Jana Švermy 825, 289 11 Pečky, s nástupem od 01.03.2023 nebo i dříve dle dohody.

Požadavky pro výkon funkce:

 • Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele/ředitelky v č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů a školské problematiky,

 • znalost zákoníku práce,

 • organizační, řídící a komunikační schopnosti,

 

Náležitosti přihlášky:

 • přihláška

 • jméno, příjmení a titul,

 • datum a místo narození,

 • místo trvalého pobytu,

 • státní příslušnost,

 • datum a podpis uchazeče,

 • kontaktní spojení (telefon, e-mail).

 

K přihlášce nutno přiložit:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)

 • strukturovaný životopis v českém jazyce,

 • písemnou pedagogickou koncepci rozvoje mateřské školky (max. 3 normostrany) v českém jazyce,

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců)

 • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců)

 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě občanů narozených před 1.prosincem 1971 dále:

 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst.3 zákona č. 451/1991 Sb.,

 • ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 ods.1 zákona č.451/1991 Sb.

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s požadovanými přílohami doručte nejpozději do 30.11.2022 do 15:00 hodin osobně na podatelnu Městského úřadu Pečky, Masarykovo nám. 78, nebo poštou na adresu: Městský úřad Pečky, Masarykovo nám.78, 289 11 Pečky.

 

Obálku označte slovy: „KONKURZ – neotevírat“.

Přihlášku lze také doručit prostřednictvím datové schránky: 8zwbr8t.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.


V Pečkách dne 31.10.2022

 

 


Vytvořeno 3.11.2022 11:03:37 | přečteno 792x | tana
load