Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent přípravy a realizace investic

Tajemnice Městského úřadu Pečky vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent přípravy a realizace investic 

Název územního samosprávného celku: Město Pečky

Zákonné předpoklady podle § 4 zákona: věk nad 18 let, občan ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, znalost českého jazyka.

Kvalifikační požadavky: - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s dlouholetou praxí

Další požadavky:

- praxe v oblasti plánování, přípravy a realizace investičních akcí

- ochota ke stálému prohlubování kvalifikace

- dobré organizační a komunikační dovednosti

- koordinace účastníků zainteresovaných stran investiční akce a komunikace s nimi, stavební dozor, přebírání prací,

- řidičský průkaz skupiny B

Výhodou bude:

- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

- spolupráce na přípravě žádostí o dotace

Náležitosti přihlášky:

- jméno, příjmení, titul

- datum a místo narození

- státní příslušnost

- místo trvalého pobytu

- číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jestliže jde o cizího státního příslušníka)

- datum a podpis

Přílohy přihlášky:

- profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti)

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-ikona souboru souhlas se zpracováním osobních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů.

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení skartovány.

Nabízíme:

- 10. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

- osobní příplatek

- stravenky

- příspěvek na dopravu do zaměstnání (vypočítaný z ceny jízdného)

- dovolená 5 týdnů + 5 dnů zdravotního volna

- příspěvek na penzijní připojištění

Termín nástupu do pracovního poměru na dobu neurčitou: ihned nebo dohodou

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte nejpozději do 17. dubna 2023 na adresu:

Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky.

Obálku označte slovy „Výběrové řízení – referent přípravy a realizací investic – neotevírat“.


Kontaktní osoba pro podávání informací:

Bc. Pavlína Nepovímová, DiS., tajemnice MěÚ Pečky, tel. 321 785 051, mobil 607 025 406
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a formulář přihlášky si lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Pečky na výše uvedené adrese nebo je naleznete na webu města: www.pecky.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.


V Pečkách dne 09.3.2023

Bc. Pavlína Nepovímová
tajemnice Městského úřadu Pečky

Vytvořeno 15.3.2023 11:26:40 | přečteno 1030x | tana
load