Základní úkoly Městské policie

Městská policie a její základní úkoly:

  • městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou
  • městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci  působnosti obce a plní  další úkoly, pokud tak stanoví zákon
  • každý má právo  obracet se na  zaměstnance obce zařazené do městské policie (dále jen   strážník ) se žádostí o pomoc;  strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout
  • při plnění svých úkolů spolupracuje městská  policie s Policií České republiky (dále jen  policie)
  • městská policie může  na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly podle zákona i na území jiné obce nebo obcí,  které jsou smluvními stranami této smlouvy

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb. nebo jiného zákona zejména:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
  • přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty
  • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě


Vytvořeno 20.4.2021 15:08:13 | přečteno 1193x | oto.poidinger
load